ARUNKI KORZYSTANIA

Drills jest dostarczany Tobie (użytkownikowi końcowemu) przez Shooters Global z siedzibą przy ul. Lubartowska 71A, Lublin, Polska, 20-123 (dalej Licencjodawca), do użytku wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej.

Pobierając aplikację ze sklepu Apple AppStore i wszelkie jej aktualizacje (zgodnie z niniejszą umową licencyjną), potwierdzasz, że zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy licencyjnej i akceptujesz niniejszą Umowę licencyjną.
Strony niniejszej Umowy licencyjnej potwierdzają, że Apple nie jest stroną tej Umowy licencyjnej i nie jest związana żadnymi warunkami ani zobowiązaniami dotyczącymi Aplikacji, takimi jak gwarancja, odpowiedzialność, serwis i wsparcie. Firma Shooters Global, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za licencjonowaną aplikację i jej zawartość.
Niniejsza Umowa licencyjna może nie zezwalać na korzystanie z Aplikacji, które jest sprzeczne z najnowszymi Warunkami świadczenia usług App Store. Shooters Global potwierdza, że ​​miał okazję zapoznać się z tymi warunkami i niniejsza Umowa licencyjna nie jest z nimi sprzeczna.
Wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.
1. ZAŁĄCZNIK

Drills (dalej: Aplikacja) to oprogramowanie, które ma pomóc użytkownikom z całego świata ćwiczyć umiejętności strzeleckie, a także tworzyć i brać udział we współzawodnictwach innych osób, przystosowane do urządzeń mobilnych Apple. Driils służy do trenowania umiejętności strzeleckich i treningu bezstrzałowego.

2. TREŚĆ LICENCJI

2.1 Użytkownikowi udziela się nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na zainstalowanie i używanie Licencjonowanej aplikacji w odniesieniu do wszelkich produktów Apple, które użytkownik (Użytkownik końcowy) posiada lub kontroluje i na które zezwalają Warunki użytkowania określone w niniejszym rozdziale i Warunki korzystania ze sklepu App Store, z tym wyjątkiem, że dostęp do takiej licencjonowanej aplikacji i korzystanie z niej można uzyskać na innych kontach powiązanych z Tobą (Użytkownik końcowy, Kupujący) za pośrednictwem Chmury rodzinnej lub zakupów hurtowych.
2.2 Niniejsza licencja obejmuje również wszelkie aktualizacje Aplikacji dostarczone przez Licencjodawcę, które zastępują, debugują i / lub uzupełniają pierwszą Aplikację, chyba że na taką aktualizację zostanie udzielona oddzielna licencja, w którym to przypadku będą miały zastosowanie warunki tej nowej licencji.
2.3 Użytkownik nie może przekazywać ani udostępniać Aplikacji stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Warunkach Apple i za uprzednią pisemną zgodą Shooters Global), sprzedawać, wypożyczać, wypożyczać ani w inny sposób dystrybuować Aplikacji.
2.4 Nie możesz odtwarzać kodu źródłowego, tłumaczyć, dezasemblować, integrować, dekompilować, usuwać, modyfikować, scalać, tworzyć dzieł pochodnych lub aktualizacji, dostosowywać ani próbować uzyskać kodu źródłowego Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części (chyba że uzyskałeś wcześniejszą pisemna zgoda Shooters Global).
2.5 Nie możesz kopiować (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej licencji i Warunkach użytkowania) lub modyfikować Aplikacji lub jej części. Możesz tworzyć i przechowywać kopie wyłącznie na urządzeniach, które posiadasz lub które kontrolujesz w celu przechowywania kopii zapasowych, zgodnie z warunkami niniejszej licencji, Warunkami świadczenia usługi App Store i wszelkimi innymi warunkami mającymi zastosowanie do używanego urządzenia lub oprogramowania. Nie możesz usuwać żadnych informacji o własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do tych kopii w dowolnym momencie.
2.6 Naruszenie powyższych zobowiązań, jak również usiłowanie takiego naruszenia, może podlegać postępowaniu sądowemu i odszkodowaniom.
2.7 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków licencji.
2.8 Żadne postanowienie niniejszej licencji nie powinno być interpretowane jako ograniczenie innych warunków i zabowiązań. Korzystając z Aplikacji, musisz upewnić się, że przestrzegasz innych umow.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1 Aplikacja wymaga oprogramowania w wersji 3.1 lub nowszej. Licencjodawca zaleca korzystanie z najnowszego oprogramowania sprzętowego.
3.2 Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była aktualna, tak aby odpowiadała zmienionym / nowym wersjom oprogramowania sprzętowego i nowemu sprzętowi. Nie możesz poprosić o taką aktualizację.
3.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za potwierdzenie i określenie, że urządzenie użytkownika końcowego Aplikacji, na którym zamierza korzystać z Aplikacji, spełnia wymagania określone powyżej.
3.4 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych w dowolnym momencie według własnego uznania.

4. Obsługa i pomoc techniczna

4.1 Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług i wsparcia dla tej licencjonowanej aplikacji. Możesz skontaktować się z Licencjodawcą pod adresem e-mail: info@shooters.global.
4.2 Shooters Global i Użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że Apple nie jest zobowiązane do świadczenia żadnych usług ani wsparcia dla licencjonowanej aplikacji.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia zobowiązań zgodnie z punktem 2 niniejszej Umowy. Aby uniknąć utraty danych, użytkownik musi korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych Aplikacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące warunki użytkowania stron trzecich. Użytkownik jest świadomy, że w przypadku zmian lub manipulacji z Aplikacją nie będzie miał dostępu do licencjonowanej Aplikacji.

6. GWARANCJA

6.1 Licencjodawca gwarantuje, że w momencie pobierania Aplikacja jest wolna od oprogramowania szpiegującego, trojanów, wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. Licencjodawca gwarantuje, że Aplikacja działa zgodnie z opisem w dokumentacji użytkownika.

6.2 Gwarancja nie obejmuje Aplikacji, której nie można uruchomić na urządzeniu, które zostało bezprawnie zmodyfikowane, niewłaściwie przetworzone, połączone lub zainstalowane z niewłaściwym sprzętem lub oprogramowaniem, używane z niewłaściwymi akcesoriami, niezależnie od tego, czy używasz ich samodzielnie, czy osoby trzecie, lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne przyczyny poza sferą wpływu Shooters Global, które mają wpływ na działanie Aplikacji.
6.3. Aplikację należy sprawdzić natychmiast po jej zainstalowaniu i niezwłocznie powiadomić Shooters Global o wszelkich znalezionych problemach. Wiadomości o defektach będą rozpatrywane i dalej badane, jeśli zostaną wysłane w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od ich wykrycia.
6.4 Jeśli potwierdzimy, że Aplikacja jest uszkodzona, wtedy Shooters Global zastrzega sobie prawo do naprawiania sytuacji poprzez usunięcie uszkodzenia lub wymianę przesyłki.
6.5 Jeśli Aplikacja nie jest zgodna z żadną obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Operatora Sklepu z aplikacjami, a otrzymasz zwrot ceny zakupu aplikacji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Operator App-Store nie będzie miał żadnej innej gwarancji na Aplikację ani żadnych innych strat, roszczeń, zobowiązań, wydatków wynikających z niedbalstwa w wypełnianiu gwarancji Shooters Global.
6.6 Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, wszelkie pretensje wynikające z braków w Aplikacji wygasają po upływie ustawowego okresu dwunastu (12) miesięcy od udostępnienia Aplikacji użytkownikowi. Ustawowe terminy przedawnienia stosuje się do użytkowników, którzy są konsumentami.

7. PRACA Z ZARZUTAMI

Shooters Global i Użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że Shooters Global, a nie Apple, jest odpowiedzialna za rozpatrzenie wszelkich pretensji Użytkownika końcowego lub jakiejkolwiek strony trzeciej związanych z licencjonowaną aplikacją lub posiadaniem i / lub użytkowaniem licencjonowanej aplikacji przez użytkownika końcowego, w tym: nie ogranicza się następnym:
(i) pretensje z tytułu jakości produktu;
(ii) wszelkie twierdzenia, że ​​licencjonowana aplikacja nie jest zgodna z żadnymi mającymi zastosowanie wymogami prawnymi lub regulacyjnymi;
(iii) pretensje wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych praw, w tym w związku z korzystaniem z Licencjonowanej aplikacji HealthKit i HomeKit.

8. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych lub został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; i że nie znajdujesz się na liście stron zabronionych rządu Stanów Zjednoczonych.

9. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku pytań ogólnych, reklamacji lub pretensji związanych z licencjonowaną aplikacją prosimy o kontakt:
Grupa wsparcia
Ul. Lubartowska 71A,
Lublin, Polska, 20-123
info@shooters.global

10. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

Licencja jest ważna, dopóki jej działalność nie będzie wstrzymana przez Shooters Global lub przez Ciebie.
Twoje prawa wynikające z tej licencji wygasną automatycznie i bez powiadomienia ze strony Shooters Global, jeśli nie będziesz przestrzegać któregokolwiek z warunków tej licencji. Po wygaśnięciu Licencji należy zaprzestać korzystania z Aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie, w całości lub w części, Aplikacji.

11. WARUNKI I UMOWY OSÓB TRZECICH.

Shooters Global oświadcza i gwarantuje, że Drills będzie przestrzegać obowiązujących warunków stron trzecich podczas korzystania z licencjonowanej aplikacji.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Shooters Global i użytkownik końcowy przyjmują do wiadomości, że w przypadku pretensji stron trzecich, że licencjonowana aplikacja lub posiadanie i używanie przez użytkownika końcowego tej licencjonowanej aplikacji narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich, Shooters Global, a nie Apple, wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, ochronę, rozstrzyganie i zwolnienie lub jakiekolwiek takie pretensje dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa licencyjna podlega prawu Ukrainy i Polski, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

14. RÓŻNE

14.1 Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej umowy jest lub stanie się nieważny, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych punktów. Nieprawidłowe terminy zostaną zastąpione ważnymi, sformułowanymi w taki sposób, aby osiągnąć główny cel.
14.2 Umowy dotyczące bezpieczeństwa, zmiany i uzupełnienia są ważne tylko wtedy, gdy są wyrażone na piśmie. Poprzedni punkt można anulować tylko pisemnie.

Become a dealer

Zamówienie
Bezpłatna międzynarodowa wysyłka następnego dnia!